Hauptmenü
 • Autor
  • Gürsoy, Doğa
  • Scharfetter, Hermann
 • TitelManyetik Đndükleme Tomografisinde Hareketten Dolaylı Bozulmaları Giderici Đşaretleyici Kemer Tasarımı
 • Datei
 • Persistent Identifier
 • Projekt Identifikator
  • info:eu-repo/grantAgreement/FWF/SFB/F32//
 • ZugriffsrechteCC-BY
 • Konferenz Name15th National Biomedical Engineering Meeting
 • Download Statistik1035
 • Peer ReviewNein
 • AbstractĐnsan vücudunun elektriksel özelliklerinin tanısal amaçlı görüntülenmesi 1980’lerden bu yana artan bir ilgiyle araştırılmaktadır. Son yıllarda bu yöntemin, elektrodlar yerine bobinler kullanılarak, uyarım ve ölçümlerin indükleme yoluyla gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Manyetik indükleme tomografisi (MIT) olarak adlandırılan bu yöntem ile görüntü oluşturmada en önemli zorluklardan birisi, görüntülerde meydana gelen hareket bozulmalarıdır. Önceki çalişmalarda bu bozulmaların ölçüm sırasındaki vücut deformasyonu ve hareketleri bilindiği takdirde filtrelenip ortadan kaldırılabileceği gösterilmiştir. Bunun için, optik ya da uzaklık sensörleri sayesinde hastanın vücut yüzeyinin konumunun belirlenip, doğrusal filtrelerin oluşturulmasında kullanılması gerekmektedir. Ancak, bu çözüm mevcut sisteme ek maliyet ve karmaşıklık getirmektedir. Bu makalede, hastanın hareketlerinin yarattığı görüntü bozulmalarını ortadan kaldırmak amacıyla, fazladan sensör ve donanım kullanmadan, hastanın hareket bilgisinin MITnin var olan alıcı bobinler yardımıyla saptayan bir yöntemin önçalışması yapılmıştır.